skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Italian xóa Nhan đề tạp chí: Names xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Note on Names for Energy Drink Brands and Products

Nuessel, Frank

Names, 01 June 2010, Vol.58(2), pp.102-110 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-7738 ; E-ISSN: 1756-2279 ; DOI: 10.1179/002777310X12682237915188

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Nuessel, F
  2. Nuessel, Frank

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...