skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The mutagenic activity of aristolochic acid in mammalian cells in vitro is modified by the oxygen tension in the culture medium

Maier, P ; Weibel, B

Mutation Research - Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis, 1987, Vol.181(2), pp.350-350 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-5107 ; E-ISSN: 1873-135X ; DOI: 10.1016/0027-5107(87)90198-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The non-induction of micronuclei by quinacrine

Maier, P ; Schmid, W

Mutation Research - Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis, 1975, Vol.30(2), pp.299-301 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-5107 ; E-ISSN: 1873-135X ; DOI: 10.1016/S0027-5107(75)80018-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genotoxicity of aniline derivatives in various short-term tests

Kugler-Steigmeier, M E ; Friederich, U ; Graf, U ; Lutz, W K ; Maier, P ; Schlatter, C

Mutation research, April 1989, Vol.211(2), pp.279-89 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-5107 ; PMID: 2494442 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genetic control of mutation induction in Drosophila melanogaster I. Sex-chromosome loss in X-rayed mature sperm

Würgler, F.E ; Maier, P

Mutation Research - Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis, 1972, Vol.15(1), pp.41-53 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-5107 ; E-ISSN: 1873-135X ; DOI: 10.1016/0027-5107(72)90090-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Host-mediated assay in rhesus monkey ( Macaca mulatta): Mutagenicity of mitomycin C

Maier, P ; Feldman, D.B ; Ficsor, G

Mutation Research - Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis, 1978, Vol.57(2), pp.91-95 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-5107 ; E-ISSN: 1873-135X ; DOI: 10.1016/0027-5107(78)90251-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Host-mediated assay in rhesus monkey ( Macaca mulatta): Mutagenicity of mitomycin C

Maier, P ; Feldman, D.B ; Ficsor, G

Mutation Research - Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis, 1978, Vol.57(1), pp.91-95 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-5107 ; E-ISSN: 1873-135X ; DOI: 10.1016/0027-5107(78)90238-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bone marrow and lymphocyte cytogenetics of rhesus monkeys ( Macaca mulatta) treated with the clastogen mitomycin C

Michelmann, H.W ; Maier, P ; Ficsor, G ; Feldman, D.B

Mutation Research - Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis, 1978, Vol.57(1), pp.77-84 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-5107 ; E-ISSN: 1873-135X ; DOI: 10.1016/0027-5107(78)90236-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The use of bacteriophages as indicators in host-mediated assays: Longevity of phages λ, T4 and [formula omitted] in the blood-stream of mice

Mohn, G.R ; Maier, P ; Bürki, K

Mutation Research - Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis, 1977, Vol.48(3), pp.367-370 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-5107 ; E-ISSN: 1873-135X ; DOI: 10.1016/0027-5107(77)90180-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of subcellular fractions of mammalian testes on the mutagenic activity of nitrofurans toward Escherihia coli: Presence of a co-mutagen-like factor

Maier, P ; Philpot, R.M ; Mohn, G.R ; Malling, H.V

Mutation Research - Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis, 1979, Vol.63(2), pp.233-243 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-5107 ; E-ISSN: 1873-135X ; DOI: 10.1016/0027-5107(79)90056-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bone marrow and lymphocyte cytogenetics of rhesus monkeys ( Macaca mulatta) treated with the clastogen mitomycin C

Michelmann, H.W ; Maier, P ; Ficsor, G ; Feldman, D.B

Mutation Research - Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis, 1978, Vol.57(2), pp.77-84 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-5107 ; E-ISSN: 1873-135X ; DOI: 10.1016/0027-5107(78)90249-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1975  (1)
 2. 1975đến1976  (1)
 3. 1977đến1977  (1)
 4. 1978đến1979  (5)
 5. Sau 1979  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Maier, P
 2. Ficsor, G
 3. Feldman, D.B
 4. Mohn, G R
 5. Graf, U.

theo chủ đề:

 1. Biology
 2. Chemistry
 3. Animals
 4. MC
 5. Mutagens

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...