skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Arabic xóa Nhan đề tạp chí: Mustansiriyah Journal of Science xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lead Level in Pregnant Women Suffering from Pre- Ec-lampsia in Baghdad City- Iraq

Assala G. H. Al-Shammery

Mustansiriyah Journal of Science, 01 April 2018, Vol.28(2), pp.7-10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1814-635X ; E-ISSN: 2521-3520 ; DOI: 10.23851/mjs.v28i2.493

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Al-Shammery, Assala G. H.
  2. Assala G. H. Al-Shammery

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...