skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 750  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Musicology Australia xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cathy Berberian: Pioneer of Contemporary Vocality

Beretin, Nena

Musicology Australia, 02 January 2015, Vol.37(1), pp.107-109 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0814-5857 ; E-ISSN: 1949-453X ; DOI: 10.1080/08145857.2015.1035206

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Divine Art: Three Musicians Reveal the Nature of the Profession in Early Twentieth-Century Australia

Game-Lopata, Jenny

Musicology Australia, 01 July 2012, Vol.34(1), pp.111-115 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0814-5857 ; E-ISSN: 1949-453X ; DOI: 10.1080/08145857.2012.681754

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Errata Erratum: Remixing Experimental Music

Carter, Dave

Musicology Australia, 02 January 2014, Vol.36(1), pp.1-12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0814-5857 ; E-ISSN: 1949-453X ; DOI: 10.1080/08145857.2014.896070

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards a Twenty-first-century Feminist Politics of Music

Gier, Christina

Musicology Australia, 01 July 2012, Vol.34(1), pp.128-131 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0814-5857 ; E-ISSN: 1949-453X ; DOI: 10.1080/08145857.2012.681763

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Emergence of Contemporary Percussion in Australia: 1960-1975

Devenish, Louise

Musicology Australia, 02 January 2015, Vol.37(1), pp.1-27 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0814-5857 ; E-ISSN: 1949-453X ; DOI: 10.1080/08145857.2015.1021439

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aspects of the Secular Cantata in Late Baroque Italy

Halton, Rosalind

Musicology Australia, 01 July 2012, Vol.34(1), pp.121-124 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0814-5857 ; E-ISSN: 1949-453X ; DOI: 10.1080/08145857.2012.681758

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Collaborative Recordist

Shepherd, Rebecca

Musicology Australia, 01 December 2011, Vol.33(2), pp.255-264 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0814-5857 ; E-ISSN: 1949-453X ; DOI: 10.1080/08145857.2011.596143

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sustaining Traditions: Ethnomusicological Collections, Access and Sustainability in Australia

Treloyn, Sally ; Emberly, Andrea

Musicology Australia, 01 December 2013, Vol.35(2), pp.159-177 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0814-5857 ; E-ISSN: 1949-453X ; DOI: 10.1080/08145857.2013.844473

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

William Croft, Canticles and Anthems with Orchestra

Woolley, Andrew

Musicology Australia, 01 July 2012, Vol.34(1), pp.134-137 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0814-5857 ; E-ISSN: 1949-453X ; DOI: 10.1080/08145857.2012.681757

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Murder Ballads: Nick Cave and His Approach to Killing in Song

Newman, Daniel

Musicology Australia, 03 July 2017, Vol.39(2), pp.96-115 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0814-5857 ; E-ISSN: 1949-453X ; DOI: 10.1080/08145857.2017.1393149

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Northern Lyrebird: The Contribution to Queensland's Music by its Conservatorium 1957-2007

Collins, Diane

Musicology Australia, 03 July 2014, Vol.36(2), pp.302-304 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0814-5857 ; E-ISSN: 1949-453X ; DOI: 10.1080/08145857.2014.968967

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Key Factors in the Sustainability of Languages and Music: A Comparative Study

Grant, Catherine

Musicology Australia, 01 July 2011, Vol.33(1), pp.95-113 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0814-5857 ; E-ISSN: 1949-453X ; DOI: 10.1080/08145857.2011.576648

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The New Percy Grainger Companion

Tregear, Peter

Musicology Australia, 01 July 2011, Vol.33(1), pp.146-148 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0814-5857 ; E-ISSN: 1949-453X ; DOI: 10.1080/08145857.2011.595063

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Australian Folk Song: Sources, Singers and Styles

Smith, Graeme

Musicology Australia, 03 July 2015, Vol.37(2), pp.218-233 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0814-5857 ; E-ISSN: 1949-453X ; DOI: 10.1080/08145857.2015.1065549

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Seamless: Exploring the Segue in 1980s Medley Records

Renzo, Adrian

Musicology Australia, 01 December 2012, Vol.34(2), pp.259-276 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0814-5857 ; E-ISSN: 1949-453X ; DOI: 10.1080/08145857.2012.688490

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Tough Sell: Narrating the Artist-Hustler Relationship

Doyle, Peter

Musicology Australia, 01 December 2011, Vol.33(2), pp.165-173 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0814-5857 ; E-ISSN: 1949-453X ; DOI: 10.1080/08145857.2011.596135

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Woman Composer, New Music and Neoliberalism

Macarthur, Sally

Musicology Australia, 02 January 2014, Vol.36(1), pp.36-52 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0814-5857 ; E-ISSN: 1949-453X ; DOI: 10.1080/08145857.2014.896073

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Meaningful Play: Performativity, Interactivity and Semiotics in Video Game Music

Hart, Iain

Musicology Australia, 03 July 2014, Vol.36(2), pp.273-290 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0814-5857 ; E-ISSN: 1949-453X ; DOI: 10.1080/08145857.2014.958272

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The African Expatriate Composer as Diplomat

van Rhyn, Chris

Musicology Australia, 02 July 2016, Vol.38(2), pp.138-152 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0814-5857 ; E-ISSN: 1949-453X ; DOI: 10.1080/08145857.2016.1244880

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Melba's Paris Debut: Another White Voice?

Murphy, Kerry

Musicology Australia, 01 July 2011, Vol.33(1), pp.3-13 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0814-5857 ; E-ISSN: 1949-453X ; DOI: 10.1080/08145857.2011.576644

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 750  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1986  (80)
 2. 1986đến1994  (137)
 3. 1995đến2002  (182)
 4. 2003đến2012  (230)
 5. Sau 2012  (121)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (742)
 2. Bình xét khoa học  (8)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (662)
 2. Italian  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kassler, Michael
 2. Macarthur, Sally
 3. Kassler, Jamie C.
 4. Dunbar-Hall, Peter
 5. Kartomi, Margaret

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...