skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 79  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Cơ sở dữ liệu: Oxford University Press (CrossRef) xóa Nhan đề tạp chí: Musical Quarterly xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Israelism: Nationalism, Orientalism, and the Israeli Five

Seter, Ronit

The Musical Quarterly, 2014, Vol. 97(2), pp.238-308 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-4631 ; E-ISSN: 1741-8399 ; DOI: 10.1093/musqtl/gdu010

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
THE “NATIONALISM” OF SIBELIUS
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE “NATIONALISM” OF SIBELIUS

Lyle, Watson

The Musical Quarterly, 1927, Vol.XIII(4), pp.617-629 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-4631 ; E-ISSN: 1741-8399 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/mq/XIII.4.617

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Case for Musical Nationalism

Toye, Francis

The Musical Quarterly, 1 January 1918, Vol.4(1), pp.12-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00274631 ; E-ISSN: 17418399

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Silvestre Revueltas and Musical Nationalism in Mexico

Mayer-Serra, Otto

The Musical Quarterly, 1 April 1941, Vol.27(2), pp.123-145 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00274631 ; E-ISSN: 17418399

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
RAMEAU, D'INDY, AND FRENCH NATIONALISM
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RAMEAU, D'INDY, AND FRENCH NATIONALISM

Paul, Charles B.

The Musical Quarterly, 1972, Vol.LVIII(1), pp.46-56 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-4631 ; E-ISSN: 1741-8399 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/mq/LVIII.1.46

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The "Rheinlieder" Critics: A Case of Musical Nationalism

Porter, Cecelia Hopkins

The Musical Quarterly, 1 January 1977, Vol.63(1), pp.74-98 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00274631 ; E-ISSN: 17418399

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Topos of the Guitar in Late Nineteenth- and Early Twentieth-Century Argentina

Plesch, Melanie

The Musical Quarterly, 2009, Vol. 92(3-4), pp.242-278 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-4631 ; E-ISSN: 1741-8399 ; DOI: 10.1093/musqtl/gdp016

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bela Bartok and the concept of nation and Volk in modern Hungary

Frigyesi, Judit

The Musical Quarterly, Summer 1994, Vol.78(2), p.255 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00274631 ; E-ISSN: 17418399

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Folk song as musical wet nurse: the prehistory of Bartok's 'For Children.'(Hungarian composer Bela Bartok)

Parakilas, James

Musical Quarterly, Fall, 1995, Vol.79(3), p.476(24) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-4631

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Suturing history, healing Europe: German national temporality in Wolokolamsk Highway

Bohlman, Philip ; Currid, Brian

The Musical Quarterly, Winter 2001, Vol.85(4), pp.681-717 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00274631 ; E-ISSN: 17418399

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metapolitics and the avant-garde

Mattl, Siegfried

The Musical Quarterly, Spring 2001, Vol.85(1), p.184 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00274631 ; E-ISSN: 17418399

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The preparation for Vichy: anti-semitism in French musical culture between the two world wars

Fulcher, Jane F.

Musical Quarterly, Fall, 1995, Vol.79(3), p.458(18) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-4631

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Theorizing Race in Nineteenth-Century France: Music as Emblem of Identity

Pasler, Jann

The Musical Quarterly, Winter 2006, Vol.89(4), pp.459-504 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00274631 ; E-ISSN: 17418399 ; DOI: 10.1093/musqtl/gdn002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bartok and janacek: ideological convergence and critical value

Porter, James

Musical Quarterly, Fall, 2000, Vol.84(3), p.426(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-4631

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Debussy as National Icon: From Vehicle of Vichy's Compromise to French Resistance Classic

Fulcher, Jane F

The Musical Quarterly, 2011, Vol. 94(4), pp.454-480 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-4631 ; E-ISSN: 1741-8399 ; DOI: 10.1093/musqtl/gdr016

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Reign of the Dilettanti: Dusseldorf from Mendelssohn to Schumann

Porter, Cecelia

The Musical Quarterly, 1989, Vol.73(4), p.476 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00274631 ; E-ISSN: 17418399

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contents Page

The Musical Quarterly, 2014, Vol. 97(2), pp.NP-NP [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-4631 ; E-ISSN: 1741-8399 ; DOI: 10.1093/musqtl/gdt034

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the Uses of the Concept of the Cosmopolitan

Botstein, Leon

The Musical Quarterly, 2017, Vol. 99(2), pp.135-138 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-4631 ; E-ISSN: 1741-8399 ; DOI: 10.1093/musqtl/gdx007

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Max Weber and Music History

Botstein, Leon

The Musical Quarterly, 2010, Vol. 93(2), pp.183-191 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-4631 ; E-ISSN: 1741-8399 ; DOI: 10.1093/musqtl/gdq012

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contributors to This Issue

The Musical Quarterly, Winter 2002, Vol.86(4), p.890 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00274631 ; E-ISSN: 17418399

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 79  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (61)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1989  (5)
 2. 1989đến2001  (7)
 3. 2002đến2007  (30)
 4. 2008đến2013  (21)
 5. Sau 2013  (16)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (78)
 2. Bình xét khoa học  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...