skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Music appreciation xóa Nhan đề tạp chí: Musical Quarterly xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democratizing Art: Music Education in Postwar Britain

Guthrie, Kate

The Musical Quarterly, Winter 2014, Vol.97(4), p.575 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00274631 ; E-ISSN: 17418399

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Joseph Machlis and the Enjoyment of Music: A Biographical Appreciation of a Great Teacher

Ball, Robert

The Musical Quarterly, Winter 2012, Vol.95(4), p.613 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00274631 ; E-ISSN: 17418399

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bayreuth in miniature: Wagner and the melodramatic voice

Trippett, David

Musical Quarterly, Spring, 2012, Vol.95(1), p.71-138 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-4631

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Does it still pay to study music?

Paige, Diane ; Beckerman, Michael

The Musical Quarterly, Spring 1997, Vol.81(1), pp.64-80 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00274631 ; E-ISSN: 17418399

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hearing is seeing: Thoughts on the history of music and the imagination

Botstein, Leon

The Musical Quarterly, Winter 1995, Vol.79(4), p.581 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00274631 ; E-ISSN: 17418399

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phenomenology as a tool for musical analysis

Ferrara, Lawrence

Musical Quarterly, Summer, 1984, Vol.70, p.355(19) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-4631

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analytical study of the NBC Music Appreciation Hour

Adorno, Theodor W.

Musical Quarterly, Summer, 1994, Vol.78(2), p.325(53) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-4631

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Music, technology, and the public. (Editorial)

Botstein, Leon

Musical Quarterly, Summer, 1994, Vol.78(2), p.177(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-4631

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anniversaries.(musical anniversaries)(Editorial)

Botstein, Leon

Musical Quarterly, Winter, 1997, Vol.81(4), p.483(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-4631

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (8)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước1994  (1)
  2. 1994đến1994  (2)
  3. 1995đến1996  (1)
  4. 1997đến2012  (4)
  5. Sau 2012  (1)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...