skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Chủ đề: Software xóa Nhan đề tạp chí: Multimedia Tools and Applications xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A zero-vision music recording paradigm for visually impaired people

Haenselmann, Thomas ; Lemelson, Hendrik ; Effelsberg, Wolfgang

Multimedia Tools and Applications, 2012, Vol.60(3), pp.589-607 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1380-7501 ; E-ISSN: 1573-7721 ; DOI: 10.1007/s11042-011-0832-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distributed computing architecture for effective management of multimedia streams on DPE

Hong, Choong ; Honda, Shinkuro ; Kawauchi, Kiyoto ; Matsushita, Yutaka

Multimedia Tools and Applications, 1996, Vol.2(3), pp.233-252 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1380-7501 ; E-ISSN: 1573-7721 ; DOI: 10.1007/BF00455020

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Personalised e-learning through an educational virtual reality game using Web services

Katsionis, George ; Virvou, Maria

Multimedia Tools and Applications, Aug 2008, Vol.39(1), pp.47-71 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13807501 ; DOI: 10.1007/s11042-007-0155-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Affective-aware tutoring platform for interactive digital television

Baldassarri, Sandra ; Hupont, Isabelle ; Abadía, David ; Cerezo, Eva

Multimedia Tools and Applications, 2015, Vol.74(9), pp.3183-3206 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1380-7501 ; E-ISSN: 1573-7721 ; DOI: 10.1007/s11042-013-1779-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

XFlavor: providing XML features in media representation

Hong, Danny ; Eleftheriadis, Alexandros

Multimedia Tools and Applications, Aug 2008, Vol.39(1), pp.101-116 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13807501 ; DOI: 10.1007/s11042-007-0157-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (4)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...