skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 520  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Tài liệu thính thị xóa Nhan đề tạp chí: Morning Edition xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Panda Diplomacy: Michelle Obama Concludes Visit To China.(Audio file)(Broadcast transcript)

Morning Edition, March 27, 2014

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

China Engages in Energy Diplomacy.(1000-1100)(Broadcast transcript)(Audio file)

Morning Edition, May 1, 2006

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Expert: Diplomacy Better Than Force.(11:00-12:00 PM)(Broadcast transcript)(Audio file)

Morning Edition, Nov 22, 2007

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

U.S.-Russia Tension Evident in Diplomacy.(11:00-12:00 PM)(Broadcast transcript)(Podcast)

Morning Edition, July 14, 2006

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rising Energy Costs Complicate U.S. Diplomacy.(11:00-12:00 PM)(Broadcast transcript)(Audio file)

Morning Edition, April 11, 2006

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Iraqis to Attempt Diplomacy With Turks.(10:00-11:00 AM)(Broadcast transcript)(Audio file)

Morning Edition, Oct 25, 2007

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy Inches Forward in Lebanon Conflict [FtF].(10:00-11:00 PM)(Broadcast transcript)(Podcast)

Morning Edition, August 8, 2006

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chinese Energy Investment Clouds Sudan Diplomacy.(11:00-12:00 PM)(Broadcast transcript)(Podcast)

Morning Edition, Oct 27, 2006

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lebanon Diplomacy Sputters at the United Nations.(10:00-11:00 AM)(Broadcast transcript)(Podcast)

Morning Edition, August 11, 2006

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

How Would Shift Toward Diplomacy Really Play Out?(11:00 AM-12:00 PM)(Broadcast transcript)(Audio file)

Morning Edition, Jan 29, 2009

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy Takes Center Stage at Iran Talks.(11:00-12:00 PM)(Broadcast transcript)(Audio file)

Morning Edition, June 1, 2006

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Profile: A shift from diplomacy to pest control.(11:00 AM-12:00 Noon)(Broadcast transcript)(Audio file)

Morning Edition, Nov 18, 2005

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis: Multinational diplomacy effort to ease Pakistani-Indian tensions.(10:00-11:00 AM)(Broadcast transcript)

Morning Edition, June 12, 2002

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis: Diplomacy in Afghanistan; women's rights in Afghanistan.(11:00 AM-12:00 Noon)(Broadcast transcript)

Morning Edition, Nov 19, 2001

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

U.S. Official Says Diplomacy Can Ease Iran Tensions.(11:00-12:00 PM)(Interview)(Broadcast transcript)(Podcast)

Morning Edition, Feb 1, 2007

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Middle East Diplomacy, Shrinking U.S. Involvement.(10:00-11:00 AM)(Broadcast transcript)(Audio file)

Morning Edition, August 6, 2008

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nixon Library Hosts 'Pingpong Diplomacy' Rematch.(10:00-11:00 AM)(Broadcast transcript)(Audio file)

Morning Edition, June 12, 2008

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis: President Bush declares diplomacy is over in dealing with Iraq.(11:00 AM-12:00 Noon)(Broadcast transcript)

Morning Edition, March 17, 2003

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Profile: President Bush tries diplomacy one more time in an effort to disarm Iraq peacefully.(10:00-11:00 AM)(Broadcast transcript)

Morning Edition, Oct 22, 2002

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Obama, Saudi King To Discuss Mideast Diplomacy.(10:00-11:00 AM)(Baack Obama, King Abdullah)(Broadcast transcript)(Audio file)

Morning Edition, June 2, 2009

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 520  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước2000  (9)
  2. 2000đến2001  (55)
  3. 2002đến2003  (136)
  4. 2004đến2006  (134)
  5. Sau 2006  (186)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Montagne, Renee
  2. Ydstie, John

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...