skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Monthly Review xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Long March of the Cuban Revolution

De Quesada, Ricardo

Monthly Review, Jan 2009, Vol.60(8), pp.14-27 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00270520 ; DOI: 10.14452/MR-060-08-2009-01_2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sub-Saharan Africa's Vanishing Peasantries and the Specter of a Global Food Crisis

Bryceson, Deborah

Monthly Review, Jul/Aug 2009, Vol.61(3), pp.48-62 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00270520 ; DOI: 10.14452/MR-061-03-2009-07_4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Letter from the German Democratic Republic

Marcuse, Peter

Monthly Review, Jul 1990, Vol.42(3), p.30 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00270520 ; DOI: 10.14452/MR-042-03-1990-07_4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Indigenous Peoples and the Left in Latin America

Dunbar-Ortiz, Roxanne

Monthly Review, Jul/Aug 2007, Vol.59(3), pp.85-94 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00270520 ; DOI: 10.14452/MR-059-03-2007-07_7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

FRELIMO: Thirty years of fighting for a free Mozambique

Reilly, Joseph

Monthly Review, Oct 1992, Vol.44(5), p.10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00270520 ; DOI: 10.14452/MR-044-05-1992-09_2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eritrea: Starting from scratch

Connell, Dan

Monthly Review, Sep 1995, Vol.47(4), p.29 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00270520 ; DOI: 10.14452/MR-047-04-1995-08_4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cuba and the liberation of Southern Africa

Cohen, Sylvester

Monthly Review, Sep 1994, Vol.46(4), p.17 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00270520 ; DOI: 10.14452/MR-046-04-1994-08_3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The reconstruction of Bourgeois order in Northern Ireland

Newsinger, John

Monthly Review, Jun 1998, Vol.50(2), pp.1-11 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00270520 ; DOI: 10.14452/MR-050-02-1998-06_1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zapatismo and the workers movement in Mexico at the end of the century

Roman, Richard

Monthly Review, Jul/Aug 1997, Vol.49(3), pp.98-116 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00270520

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Amilcar Cabral: An extraction from the literature

Cohen, Sylvester

Monthly Review, Dec 1998, Vol.50(7), pp.39-47 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00270520 ; DOI: 10.14452/MR-050-07-1998-11_4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Namibia: What Kind of Independence?

Campbell, Horace

Monthly Review, Sep 1989, Vol.41(4), p.9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00270520 ; DOI: 10.14452/MR-041-04-1989-08_2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Cohen, Jr., Sylvester
  2. Cohen, S.
  3. Cohen, Sylvester
  4. Bryceson, Deborah Fahy
  5. Reilly, Joseph

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...