skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: Trước1978 xóa Chủ đề: Mathematical Models xóa Nhan đề tạp chí: Monthly Notices of the Royal Astronomical Society xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

LIMITS ON GRAVITATIONAL RADIATION FROM TWO GRAVITATIONALLY BOUND BLACK HOLES

Gibbons, G.W ; Schutz, B.F; Cambridge Univ., Eng (Corporate Author)

Mon. Notic. Roy. Astron. Soc. 159: No. 4, 41P-5P(1972), 01 January 1972, Vol.159(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0035-8711 ; E-ISSN: 1365-2966 ; DOI: 10.1093/mnras/159.1.41P

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...