skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Monthly Notices of the Royal Astronomical Society xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Gravitational Instability of an Infinite Homogeneous Rotating Viscous Medium in the Presence of a Magnetic Field

Stephenson, G; Imperial Coll. of Science and Tech., London (Corporate Author)

Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 01 May 1961, Vol.122(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0035-8711 ; E-ISSN: 1365-2966 ; DOI: 10.1093/mnras/122.5.455

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. G. Stephenson
  2. Imperial Coll. of Science and Tech., London
  3. Stephenson, G

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...