skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Yong xóa Tác giả/ người sáng tác: Jia, Dingxian xóa Nhan đề tạp chí: Monatshefte Fur Chemie xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New polyselenidoarsenate salts with transition metal complexes as counterions: solvothermal synthesis, crystal structures, and properties of [M(dien).sub.2][As.sub.2]Se.sub.6 (M = Co, Ni) and [Mn(dap).sub.3][As.sub.2]Se.sub.6.(Report)

Zhao, Jing ; Liang, Jingjing ; Pan, Yingli ; Zhang, Yong ; Jia, Dingxian

Monatshefte fur Chemie / Chemical Monthly, Dec, 2011, Vol.142(12), p.1203(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-9247

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Selenidogermanates with Transition-Metal Complexes as Counterions: Solvothermal Synthesis, Crystal Structures, and Properties of [Mn( en ) 3 ] 2 Ge 2 Se 6 and [Fe( dien ) 2 ] 2 Ge 2 Se 6

Jia, Dingxian ; Zhu, Aimei ; Zhang, Yong ; Deng, Jie

Monatshefte für Chemie - Chemical Monthly, 2007, Vol.138(3), pp.191-197 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-9247 ; E-ISSN: 1434-4475 ; DOI: 10.1007/s00706-007-0596-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Jia, Dingxian
  2. Zhang, Y
  3. Jia, D.
  4. Zhang, Yong
  5. Jia, Dx

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...