skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Fazli, Ladan xóa Nhan đề tạp chí: Molecular cancer therapeutics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The tyrphostin NT157 suppresses insulin receptor substrates and augments therapeutic response of prostate cancer

Ibuki, Naokazu ; Ghaffari, Mazyar ; Reuveni, Hadas ; Pandey, Mitali ; Fazli, Ladan ; Azuma, Haruhito ; Gleave, Martin E ; Levitzki, Alexander ; Cox, Michael E

Molecular cancer therapeutics, December 2014, Vol.13(12), pp.2827-39 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1538-8514 ; PMID: 25267499 Version:1 ; DOI: 10.1158/1535-7163.MCT-13-0842

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Abstract B51: The tyrphostin, NT157, suppresses insulin receptor substrates and augments therapeutic response of prostate cancer
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Abstract B51: The tyrphostin, NT157, suppresses insulin receptor substrates and augments therapeutic response of prostate cancer

Ibuki, Naokazu ; Ghaffari, Mazyar ; Reuveni, Hadas ; Pandey, Mitali ; Fazli, Ladan ; Azuma, Haruhito ; Gleave, Martin E. ; Levitzki, Alexander ; Cox, Michael E.

Molecular Cancer Therapeutics, 07/2015, Vol.14(7 Supplement), pp.B51-B51 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1535-7163 ; E-ISSN: 1538-8514 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1158/1538-8514.PI3K14-B51

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...