skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Molecular and cellular biology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Point mutations in the yeast histone H4 gene prevent silencing of the silent mating type locus HML.

Park, E C ; Szostak, J W

Molecular and Cellular Biology, 1990, Vol. 10(9), p.4932 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0270-7306 ; PMID: 2117703

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Caenorhabditis elegans rol-6 gene, which interacts with the sqt-1 collagen gene to determine organismal morphology, encodes a collagen.

Kramer, J M ; French, R P ; Park, E C ; Johnson, J J

Molecular and Cellular Biology, 1990, Vol. 10(5), p.2081 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0270-7306 ; PMID: 1970117

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Park, E C
  2. Park, EC
  3. Park, E.-C.
  4. Kramer, Jm
  5. Kramer, J M

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...