skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Molecular Microbiology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Search for novel targets of the P II signal transduction protein in B acteria identifies the BCCP component of acetyl‐ CoA carboxylase as a P II binding partner

Rodrigues, Thiago E. ; Gerhardt, Edileusa C. M. ; Oliveira, Marco A. ; Chubatsu, Leda S. ; Pedrosa, Fabio O. ; Souza, Emanuel M. ; Souza, Gustavo A. ; Müller‐Santos, Marcelo ; Huergo, Luciano F.

Molecular Microbiology, February 2014, Vol.91(4), pp.751-761 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-382X ; E-ISSN: 1365-2958 ; DOI: 10.1111/mmi.12493

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Bacterial signal transduction protein GlnB regulates the committed step in fatty acid biosynthesis by acting as a dissociable regulatory subunit of acetyl‐CoA carboxylase

Gerhardt, Edileusa C. M. ; Rodrigues, Thiago E. ; Müller‐Santos, Marcelo ; Pedrosa, Fabio O. ; Souza, Emanuel M. ; Forchhammer, Karl ; Huergo, Luciano F.

Molecular Microbiology, March 2015, Vol.95(6), pp.1025-1035 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-382X ; E-ISSN: 1365-2958 ; DOI: 10.1111/mmi.12912

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...