skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1996đến2003 xóa Chủ đề: Mice xóa Nhan đề tạp chí: Molecular Cell xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Purification and functional characterization of a histone H3-lysine 4-specific methyltransferase

Wang, H ; Cao, R ; Xia, L ; Erdjument-Bromage, H ; Borchers, C ; Tempst, P ; Zhang, Y

Molecular cell, December 2001, Vol.8(6), pp.1207-17 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1097-2765 ; PMID: 11779497 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diabetes mellitus and exocrine pancreatic dysfunction in perk-/- mice reveals a role for translational control in secretory cell survival

Harding, H P ; Zeng, H ; Zhang, Y ; Jungries, R ; Chung, P ; Plesken, H ; Sabatini, D D ; Ron, D

Molecular cell, June 2001, Vol.7(6), pp.1153-63 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1097-2765 ; PMID: 11430819 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perk is essential for translational regulation and cell survival during the unfolded protein response

Harding, H P ; Zhang, Y ; Bertolotti, A ; Zeng, H ; Ron, D

Molecular cell, May 2000, Vol.5(5), pp.897-904 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1097-2765 ; PMID: 10882126 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Regulated translation initiation controls stress-induced gene expression in mammalian cells

Harding, H P ; Novoa, I ; Zhang, Y ; Zeng, H ; Wek, R ; Schapira, M ; Ron, D

Molecular cell, November 2000, Vol.6(5), pp.1099-108 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1097-2765 ; PMID: 11106749 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nf1 and Gmcsf interact in myeloid leukemogenesis

Birnbaum, R A ; O'Marcaigh, A ; Wardak, Z ; Zhang, Y Y ; Dranoff, G ; Jacks, T ; Clapp, D W ; Shannon, K M

Molecular cell, January 2000, Vol.5(1), pp.189-95 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1097-2765 ; PMID: 10678181 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhang, Y
  2. Zhang
  3. Zeng, H
  4. Ron, D
  5. Zeng, HQ

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...