skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Biology xóa Tất cả các phiên bản Proteins xóa Tất cả các phiên bản Molecular Brain Research xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New evidence for presence of tyrosinase in substantia nigra, forebrain and midbrain

Tief, K ; Schmidt, A ; Beermann, F

Brain research. Molecular brain research, January 1998, Vol.53(1-2), pp.307-10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-328X ; PMID: 9473705 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Beermann, F
  2. Tief, K
  3. Tief, Kirsten
  4. Schmidt, Andrea
  5. Beermann, Friedrich

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...