skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Molecular Biology And Evolution xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The Origins, Evolution, and Functional Potential of Alternative Splicing in Vertebrates
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Origins, Evolution, and Functional Potential of Alternative Splicing in Vertebrates

Mudge, J. M. ; Frankish, A. ; Fernandez-Banet, J. ; Alioto, T. ; Derrien, T. ; Howald, C. ; Reymond, A. ; Guigo, R. ; Hubbard, T. ; Harrow, J.

Molecular Biology and Evolution, 10/01/2011, Vol.28(10), pp.2949-2959 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0737-4038 ; E-ISSN: 1537-1719 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/molbev/msr127

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Comparative Proteomics Reveals a Significant Bias Toward Alternative Protein Isoforms with Conserved Structure and Function
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparative Proteomics Reveals a Significant Bias Toward Alternative Protein Isoforms with Conserved Structure and Function

Ezkurdia, I. ; Del Pozo, A. ; Frankish, A. ; Rodriguez, J. M. ; Harrow, J. ; Ashman, K. ; Valencia, A. ; Tress, M. L.

Molecular Biology and Evolution, 09/01/2012, Vol.29(9), pp.2265-2283 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0737-4038 ; E-ISSN: 1537-1719 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/molbev/mss100

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Frankish, Adam
 2. Harrow, J.
 3. Frankish, A.
 4. Harrow, Jennifer
 5. Rodriguez, Jose Manuel

theo chủ đề:

 1. Biology
 2. Animals
 3. Genome
 4. Humans
 5. Mice

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...