skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Proteins xóa Năm xuất bản: 1996đến2006 xóa Chủ đề: Mutation xóa Nhan đề tạp chí: Molecular Biology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nucleotide correspondence between protein-coding sequences of Helicobacter pylori strains 26695 and J99.(GENOMICS. TRANSCRIPTOMICS. PROTEOMICS)

Momynaliev, K. T. ; Rogov, S. I. ; Govorun, V. M.

Molecular Biology, Nov, 2005, Vol.39(6), p.826(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-8933

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Photoreceptor apparatus of the fungus Neurospora crassa.(REVIEW AND EXPERIMANTAL ARTICLES)

Kritsky, M. S. ; Belozerskaya, T. A. ; Sokolovsky, V. Yu. ; Filippovich, S. Yu.

Molecular Biology, July, 2005, Vol.39(4), p.514(15) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-8933

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inactivation and sensitization of tumor cells after transfection with gene Bax.(GENOMICS. TRANSCRIPTOMICS. PROTEOMICS)

Rodina, A. V. ; Sladkova, L. V. ; Obuchova, V. V. ; Vezirkhanova, T. Z. ; Moskaleva, E. Yu. ; Prusakova, O. V. ; Beletskii, I. P. ; Belushkina, N. N. ; Strelnikov, V. V. ; Ivanov, M. A. ; Severin, S. E. ; Severin, E. S.

Molecular Biology, Jan, 2005, Vol.39(1), p.35(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-8933

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New approach to identification of genes controlling cell wall biogenesis in the yeast Saccharomyces cerevisiae.(CELL MOLECULAR BIOLOGY)

Fominov, G. V. ; Ter - Avanesyan, M. D.

Molecular Biology, Sept, 2005, Vol.39(5), p.752(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-8933

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...