skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 2004đến2012 xóa Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Yi xóa Nhan đề tạp chí: Molecular And Cellular Biology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The H3K4 Demethylase Lid Associates with and Inhibits Histone Deacetylase Rpd3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The H3K4 Demethylase Lid Associates with and Inhibits Histone Deacetylase Rpd3

Lee, N. ; Erdjument-Bromage, H. ; Tempst, P. ; Jones, R. S. ; Zhang, Y.

Molecular and Cellular Biology, 03/15/2009, Vol.29(6), pp.1401-1410 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0270-7306 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1128/MCB.01643-08

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Role of hPHF1 in H3K27 Methylation and Hox Gene Silencing
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Role of hPHF1 in H3K27 Methylation and Hox Gene Silencing

Cao, R. ; Wang, H. ; He, J. ; Erdjument-Bromage, H. ; Tempst, P. ; Zhang, Y.

Molecular and Cellular Biology, 03/01/2008, Vol.28(5), pp.1862-1872 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0270-7306 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1128/MCB.01589-07

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Demethylation of Histone H3K36 and H3K9 by Rph1: a Vestige of an H3K9 Methylation System in Saccharomyces cerevisiae?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Demethylation of Histone H3K36 and H3K9 by Rph1: a Vestige of an H3K9 Methylation System in Saccharomyces cerevisiae?

Klose, R. J. ; Gardner, K. E. ; Liang, G. ; Erdjument-Bromage, H. ; Tempst, P. ; Zhang, Y.

Molecular and Cellular Biology, 06/01/2007, Vol.27(11), pp.3951-3961 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0270-7306 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1128/MCB.02180-06

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
The Saccharomyces cerevisiae Histone Demethylase Jhd1 Fine-Tunes the Distribution of H3K36me2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Saccharomyces cerevisiae Histone Demethylase Jhd1 Fine-Tunes the Distribution of H3K36me2

Fang, J. ; Hogan, G. J. ; Liang, G. ; Lieb, J. D. ; Zhang, Y.

Molecular and Cellular Biology, 07/01/2007, Vol.27(13), pp.5055-5065 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0270-7306 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1128/MCB.00127-07

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
c-Myb Contributes to G2/M Cell Cycle Transition in Human Hematopoietic Cells by Direct Regulation of Cyclin B1 Expression
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

c-Myb Contributes to G2/M Cell Cycle Transition in Human Hematopoietic Cells by Direct Regulation of Cyclin B1 Expression

Nakata, Y. ; Shetzline, S. ; Sakashita, C. ; Kalota, A. ; Rallapalli, R. ; Rudnick, S. I. ; Zhang, Y. ; Emerson, S. G. ; Gewirtz, A. M.

Molecular and Cellular Biology, 03/15/2007, Vol.27(6), pp.2048-2058 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0270-7306 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1128/MCB.01100-06

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhang, Y
  2. Zhang, Yi
  3. Tempst, P.
  4. Tempst, Paul
  5. Erdjument-Bromage, H.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...