skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Heart Failure xóa Nhan đề tạp chí: Molecular And Cellular Biology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Type 1 Phosphatase, a Negative Regulator of Cardiac Function

Carr, Andrew N. ; Schmidt, Albrecht G. ; Suzuki, Yoichi ; del Monte, Federica ; Sato, Yoji ; Lanner, Carita ; Breeden, Kristine ; Jing, Shao-Ling ; Allen, Patrick B. ; Greengard, Paul ; Yatani, Atsuko ; Hoit, Brian D. ; Grupp, Ingrid L. ; Hajjar, Roger J. ; DePaoli-Roach, Anna A. ; Kranias, Evangelia G

Molecular and Cellular Biology, 2002, Vol. 22(12), p.4124 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0270-7306 ; PMID: 12024026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hoit, Brian D
  2. Sato, Yoji
  3. Breeden, Kristine
  4. Greengard, Paul
  5. Allen, Patrick B

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...