skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Languages & Literatures xóa Cơ sở dữ liệu: JSTOR Archival Journals xóa Năm xuất bản: 2009đến2011 xóa Nhan đề tạp chí: Modern Philology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Spirit of Despotism: Invasions of Privacy in the 1790s (Book Review)

Keen, Paul

Modern Philology, May 2010, Vol.107(4), pp.E121-E125 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00268232 ; E-ISSN: 15456951 ; DOI: 10.1086/651465

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wyse wordes withinn: Private Property and Public Knowledge in Wynnere and Wastoure

Hersh, Cara

Modern Philology, May 2010, Vol.107(4), pp.507-527 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00268232 ; E-ISSN: 15456951 ; DOI: 10.1086/652723

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Advanced Conservative Liberal: Victorian Liberalism and the Aesthetics of Anthony Trollope's Palliser Novels

Felber, Lynette

Modern Philology, February 2010, Vol.107(3), pp.421-446 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00268232 ; E-ISSN: 15456951 ; DOI: 10.1086/650357

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Facial Composure and Management in Behn's Novels

Kunin, Aaron

Modern Philology, August 2009, Vol.107(1), pp.72-95 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00268232 ; E-ISSN: 15456951 ; DOI: 10.1086/605830

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...