skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Languages & Literatures xóa Cơ sở dữ liệu: JSTOR Archival Journals xóa Năm xuất bản: 2009đến2011 xóa Nhan đề tạp chí: Modern Fiction Studies xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

WHO IS CHRISTOPHINE? THE GOOD BLACK SERVANT AND THE CONTRADICTIONS OF (RACIAL) LIBERALISM

Jaising, Shakti

Modern Fiction Studies, Winter 2010, Vol.56(4), pp.815-838 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00267724 ; E-ISSN: 1080658X

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

FAULKNER ON FEMININE HYGIENE, OR, HOW MARGARET SANGER SOLD DEWEY DELL A BAD ABORTION

Holcombe, Heather

Modern Fiction Studies, Summer 2011, Vol.57(2), pp.203-229,375 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00267724 ; E-ISSN: 1080658X

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ORDINARY DISAPPOINTMENTS: FEMININITY, DOMESTICITY, AND NATION IN BRITISH MIDDLEBROW FICTION, 1920-1944

Hinds, Hilary

Modern Fiction Studies, Summer 2009, Vol.55(2), pp.293-320,414 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00267724 ; E-ISSN: 1080658X

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

STRANGE TIMES TO BE A JEW: ALTERNATIVE HISTORY AFTER 9/11

Scanlan, Margaret

Modern Fiction Studies, Fall 2011, Vol.57(3), pp.505-531,2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00267724 ; E-ISSN: 1080658X

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Jaising, Shakti
  2. Scanlan, M
  3. Hinds, Hilary
  4. Jaising, S
  5. Holcombe, Heather E

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...