skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

The role and impact of aesthetics in designing mobile devices

Häkkilä, Jonna ; Juhlin, Oskar ; Boll, Susanne ; Colley, Ashley

Proceedings of the 18th International Conference on human-computer interaction with mobile devices and services adjunct, 06 September 2016, pp.1142-1145

ISBN: 9781450344135 ; ISBN: 1450344135 ; DOI: 10.1145/2957265.2965024

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aesthetic physical items for visualizing personal sleep data

Häkkilä, Jonna ; Virtanen, Lasse

Proceedings of the 18th International Conference on human-computer interaction with mobile devices and services adjunct, 06 September 2016, pp.1173-1177

ISBN: 9781450344135 ; ISBN: 1450344135 ; DOI: 10.1145/2957265.2965019

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Changing the camera-to-screen angle to improve AR browser usage

Colley, Ashley ; Van Vlaenderen, Wouter ; Schöning, Johannes ; Häkkilä, Jonna

Proceedings of the 18th International Conference on human-computer interaction with mobile devices and services, 06 September 2016, pp.442-452

ISBN: 9781450344081 ; ISBN: 1450344089 ; DOI: 10.1145/2935334.2935384

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hã¤Kkilã¤, Jonna
  2. Häkkilä, J.
  3. Häkkilä, Jonna
  4. Colley, Ashley
  5. Colley, A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...