skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bio-energy supply chains and stakeholders

Gold, Stefan

Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change, 2011, Vol.16(4), pp.439-462 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1381-2386 ; E-ISSN: 1573-1596 ; DOI: 10.1007/s11027-010-9272-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The determinants of support levels for wind energy in the European Union. An econometric study

Río, Pablo ; Tarancón, Miguel ; Peñasco, Cristina

Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change, 2014, Vol.19(4), pp.391-410 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1381-2386 ; E-ISSN: 1573-1596 ; DOI: 10.1007/s11027-012-9439-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adaptation investments: a resource allocation framework

Barr, Rhona ; Fankhauser, Samuel ; Hamilton, Kirk

Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change, Dec 2010, Vol.15(8), pp.843-858 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13812386 ; DOI: 10.1007/s11027-010-9242-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shifting regime shifted policy--interplay of interests in sustainability discourses of forest land use

Ali, Mohammad ; Rafiqul Hoque, A

Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change, Feb 2009, Vol.14(2), pp.121-134 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13812386 ; DOI: 10.1007/s11027-008-9154-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Climate change and Ontario forests: Prospects for building institutional adaptive capacity

Brown, H

Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change, Aug 2009, Vol.14(6), pp.513-536 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13812386 ; DOI: 10.1007/s11027-009-9183-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hamilton, K.
  2. Brown, Hcp
  3. Rafiqul Hoque, A. T. M.
  4. Peñasco, Cristina
  5. Fankhauser, S.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...