skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Lead xóa Ngôn ngữ: German xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Chủ đề: Geology xóa Nhan đề tạp chí: Mineralogy And Petrology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geochemie von Sulfiden der Dugald River Lagerstätte (Nordwest-Queensland) und ihre Beziehungen zur Erzgenese
Geochemistry of sulphide minerals at Dugald River, NW Queensland, with reference to ore genesis

Xu, G.

Mineralogy and Petrology, 1998, Vol.63(1), pp.119-139 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0930-0708 ; E-ISSN: 1438-1168 ; DOI: 10.1007/BF01162771

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Xu, G
  2. James Cook University of Queensland

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...