skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.137  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Nhan đề tạp chí: Middle Eastern Studies xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and Islam in Cold War Turkey, 1944–69

Aytürk, Ilker

Middle Eastern Studies, 03 September 2014, Vol.50(5), p.693-719 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-3206 ; E-ISSN: 1743-7881 ; DOI: 10.1080/00263206.2014.911177

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Ankara Consensus: Islamists, Kemalists, and Why Turkey's Nationalism Remains Overlooked

Sørensen, Bo Ærenlund

Middle Eastern Studies, 01 July 2012, Vol.48(4), p.613-627 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-3206 ; E-ISSN: 1743-7881 ; DOI: 10.1080/00263206.2012.682301

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Between Nationalism, Modernism and Secularism: The Ambivalent Place of ‘Alevi Identities’

Kose, Talha

Middle Eastern Studies, 01 July 2013, Vol.49(4), p.590-607 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-3206 ; E-ISSN: 1743-7881 ; DOI: 10.1080/00263206.2013.798309

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Creating Arab Nationalism? Russia and Greece in Ottoman Syria and Palestine (1840–1909)

Vovchenko, Denis

Middle Eastern Studies, 01 November 2013, Vol.49(6), p.901-918 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-3206 ; E-ISSN: 1743-7881 ; DOI: 10.1080/00263206.2013.836499

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Radical Islamism, Traditional Islam and Ethno-Nationalism in the Northern Caucasus

Bram, Chen ; Gammer, Moshe

Middle Eastern Studies, 01 March 2013, Vol.49(2), p.296-337 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-3206 ; E-ISSN: 1743-7881 ; DOI: 10.1080/00263206.2013.763797

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The American Board's Vision of Protestant Anatolia and Fostering Armenian Nationalism 1810–90

Fildis, Ayşe Tekdal

Middle Eastern Studies, 01 September 2012, Vol.48(5), p.735-747 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-3206 ; E-ISSN: 1743-7881 ; DOI: 10.1080/00263206.2012.703618

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The İnönü era translation movement: classics in the service of Turkish nationalism

Cihan-Artun, F. Betul

Middle Eastern Studies, 03 September 2017, Vol.53(5), p.747-761 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-3206 ; E-ISSN: 1743-7881 ; DOI: 10.1080/00263206.2017.1300149

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Further considerations on the politics of religious discourse: Naim Frasheri and his pantheism in the course of nineteenth-century Albanian nationalism.(Essay)

Abazi, Enika ; Doja, Albert

Middle Eastern Studies, Nov, 2013, Vol.49(6), p.859(21) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-3206

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Further Considerations on the Politics of Religious Discourse: Naim Frashëri and his Pantheism in the Course of Nineteenth-Century Albanian Nationalism

Abazi, Enika ; Doja, Albert

Middle Eastern Studies, 01 November 2013, Vol.49(6), p.859-879 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-3206 ; E-ISSN: 1743-7881 ; DOI: 10.1080/00263206.2013.836495

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Al-Wefaq and the February 14 uprising: Islam, nationalism and democracy – the Shi c i-Bahraini discourse

Machlis, Elisheva

Middle Eastern Studies, 01 November 2016, Vol.52(6), p.978-995 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-3206 ; E-ISSN: 1743-7881 ; DOI: 10.1080/00263206.2016.1198327

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ahmad Amin and nationalism

Barak, Efraim

Middle Eastern Studies, 01 March 2007, Vol.43(2), p.295-310 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-3206 ; E-ISSN: 1743-7881 ; DOI: 10.1080/00263200601114158

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The encounter of Kurdish women with nationalism in Turkey

Yüksel, Metin

Middle Eastern Studies, 01 September 2006, Vol.42(5), p.777-802 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-3206 ; E-ISSN: 1743-7881 ; DOI: 10.1080/00263200600828022

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Shi‘is in Lebanon: Between communal ‘ asabiyya and Arab nationalism, 1908–21

Firro, Kais M.

Middle Eastern Studies, 01 July 2006, Vol.42(4), p.535-550 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-3206 ; E-ISSN: 1743-7881 ; DOI: 10.1080/00263200600642175

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elie Kedourie's contribution to the study of nationalism

Kitromilides, Paschalis M.

Middle Eastern Studies, 01 September 2005, Vol.41(5), p.661-663 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-3206 ; E-ISSN: 1743-7881 ; DOI: 10.1080/00263200500233166

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

'Tell Us Our History': Charles Corm, Mount Lebanon and Lebanese Nationalism

Asher Kaufman

Middle Eastern Studies, 1 May 2004, Vol.40(3), pp.1-28 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00263206

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Race, Assimilation and Kemalism: Turkish Nationalism and the Minorities in the 1930s

Cagaptay, Soner

Middle Eastern Studies, 01 May 2004, Vol.40(3), p.86-101 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-3206 ; E-ISSN: 1743-7881 ; DOI: 10.1080/0026320042000213474

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lebanese Nationalism versus Arabism: From Bulus Nujaym to Michel Chiha

Firro, Kais M

Middle Eastern Studies, 01 September 2004, Vol.40(5), p.1-27 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-3206 ; E-ISSN: 1743-7881 ; DOI: 10.1080/0026320042000265657

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arab Nationalism and British Opposition in Dubai, 1920-66

Davidson, Christopher

Middle Eastern Studies, Nov 2007, Vol.43(6), p.879 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00263206 ; E-ISSN: 17437881 ; DOI: 10.1080/00263200701568246

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Iranian nationalism and Reza Shah

Ghods, M. Reza

Middle Eastern Studies, 01 January 1991, Vol.27(1), p.35-45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-3206 ; E-ISSN: 1743-7881 ; DOI: 10.1080/00263209108700845

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Islamism and Nationalism as Sister Ideologies: Reflections on the Politicization of Islam in a Longue Durée Perspective

Özdalga, Elisabeth

Middle Eastern Studies, 01 May 2009, Vol.45(3), p.407-423 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-3206 ; E-ISSN: 1743-7881 ; DOI: 10.1080/00263200902853405

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.137  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (921)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1975  (97)
 2. 1975đến1985  (121)
 3. 1986đến1996  (225)
 4. 1997đến2008  (397)
 5. Sau 2008  (297)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (808)
 2. Bình xét khoa học  (329)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Greek  (1)
 2. German  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Landau, Jacob M
 2. Landau, Jacob
 3. Yapp, M.E.
 4. Mango, Andrew
 5. Cronin, Stephanie

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...