skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Wiley Online Library xóa Chủ đề: War xóa Nhan đề tạp chí: Middle East Policy xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aftershocks of the Iraq war: What purposes have been fulfilled?

Yaphe, Judith ; Katzman, Kenneth ; Taspinar, Omer

Middle East Policy, Fall 2003, Vol.10(3), pp.1-21 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10611924 ; E-ISSN: 14754967 ; DOI: 10.1111/1475-4967.00113

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

AMERICA AND THE REGIONAL POWERS IN A TRANSFORMING MIDDLE EAST

Gause, F ; Lustick, Ian

Middle East Policy, Summer 2012, Vol.19(2), pp.1-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10611924 ; E-ISSN: 14754967 ; DOI: 10.1111/j.1475-4967.2012.00532.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

America and the war on terror. (Essays).(Brief Article)

Quandt, William B.

Middle East Policy, Dec, 2001, Vol.8(4), p.9(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1061-1924

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

China's Peace‐Maker Role in Afghanistan: Mediation and Conflict Management

Chaziza, Mordechai

Middle East Policy, Fall 2018, Vol.25(3), pp.143-154 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10611924 ; E-ISSN: 14754967 ; DOI: 10.1111/mepo.12368

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CRISIS IN SYRIA: WHAT ARE THE U.S. OPTIONS?

Ziadeh, Radwan ; Hadar, Leon ; Katz, Mark ; Heydemann, Steven

Middle East Policy, Fall 2012, Vol.19(3), pp.1-24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10611924 ; E-ISSN: 14754967 ; DOI: 10.1111/j.1475-4967.2012.00544.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Egyptian politics and American diplomacy.(Hosni Mubarak)(Egypt's Supreme Council of the Armed Forces)

Rugh, William A.

Middle East Policy, Summer, 2012, Vol.19(2), p.36(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1061-1924

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

EXITING IRAQ: COMPETING STRATEGIES

Mattair, Thomas

Middle East Policy, Spring 2006, Vol.13(1), pp.69-83 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10611924 ; E-ISSN: 14754967 ; DOI: 10.1111/j.1475-4967.2006.00239.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTERVIEW WITH ZBIGNIEW BRZEZINSKI

Joyce, Anne

Middle East Policy, Summer 2005, Vol.12(2), pp.120-123 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10611924 ; E-ISSN: 14754967 ; DOI: 10.1111/j.1061-1924.2005.00206.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Iran and Chechnya: Realpolitik at work

Samii, A

Middle East Policy, Mar 2001, Vol.8(1), pp.48-57 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10611924 ; E-ISSN: 14754967 ; DOI: 10.1111/1475-4967.00004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

IRAN AND ISRAEL: THE AVOIDABLE WAR

Parsi, Trita

Middle East Policy, Fall 2007, Vol.14(3), pp.79-85 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10611924 ; E-ISSN: 14754967 ; DOI: 10.1111/j.1475-4967.2007.00314.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Peace and development in post-war Iraq

Barnett, Jon ; Eggleston, Beth ; Webber, Michael

Middle East Policy, Fall 2003, Vol.10(3), pp.22-32 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10611924 ; E-ISSN: 14754967 ; DOI: 10.1111/1475-4967.00114

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Playing the Angles: Russian Diplomacy Before and During the War in Iraq
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Playing the Angles: Russian Diplomacy Before and During the War in Iraq

Katz, Mark N.

Middle East Policy, 09/2003, Vol.10(3), pp.43-55 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1061-1924 ; E-ISSN: 1475-4967 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1111/1475-4967.00116

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE ISLAMIC REPUBLIC AND THE "GREEN MOVEMENT": COMING FULL CIRCLE

Monshipouri, Mahmood ; Assareh, Ali

Middle East Policy, Winter 2009, Vol.16(4), pp.27-46 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10611924

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The South Caucasus Republics: Relations with the U.S. and the EU

Bishku, Michael B

Middle East Policy, Summer 2015, Vol.22(2), pp.40-57 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10611924 ; E-ISSN: 14754967 ; DOI: 10.1111/mepo.12127

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TURKEY'S MEDIATION: CRITICAL REFLECTIONS FROM THE FIELD

Davutoglu, Ahmet

Middle East Policy, Spring 2013, Vol.20(1), p.83 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10611924 ; E-ISSN: 14754967 ; DOI: 10.1111/mepo.12005

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TURKISH-SYRIAN RELATIONS: A CHECKERED HISTORY

Bishku, Michael

Middle East Policy, Fall 2012, Vol.19(3), pp.36-53 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10611924 ; E-ISSN: 14754967 ; DOI: 10.1111/j.1475-4967.2012.00546.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

WAR WITH IRAN: REGIONAL REACTIONS AND REQUIREMENTS

Anthony, John ; Seznec, Jean-François ; Ari, Tayyar ; White, Wayne

Middle East Policy, Fall 2008, Vol.15(3), pp.1-29 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10611924 ; E-ISSN: 14754967 ; DOI: 10.1111/j.1475-4967.2008.00356.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

WINNING THE "WAR ON TERRORISM": A FUNDAMENTALLY DIFFERENT STRATEGY

Cordesman, Anthony

Middle East Policy, Fall 2006, Vol.13(3), pp.101-108 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10611924 ; E-ISSN: 14754967 ; DOI: 10.1111/j.1475-4967.2006.00262.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (15)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bishku, Michael B.
  2. Katz, Mark N.
  3. Bishku, Michael
  4. Monshipouri, Mahmood
  5. Yaphe, Judith

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...