skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Yong xóa Cơ sở dữ liệu: Publicly Available Content Database xóa Nhan đề tạp chí: Metals xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Weibull Statistical Reliability Analysis of Mechanical and Magnetic Properties of FeCuNbxSiB Amorphous Fibers

Li, Ruixuan ; Hao, Haiying ; Zhao, Yangyong ; Zhang, Yong

Metals, 2017, Vol.7(3), p.76 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20754701 ; DOI: 10.3390/met7030076

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Al Effects of Co-Free and V-Containing High-Entropy Alloys

Xia, Songqin ; Yang, Xiao ; Chen, Mingbiao ; Yang, Tengfei ; Zhang, Yong

Metals, 2017, Vol.7(1), p.18 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20754701 ; DOI: 10.3390/met7010018

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corrosion and Serration Behaviors of TiZr0.5NbCr0.5VxMoy High Entropy Alloys in Aqueous Environments

Li, Jiemin ; Yang, Xiao ; Zhu, Ruanli ; Zhang, Yong

Metals, 2014, Vol.4(4), pp.597-608 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.3390/met4040597

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of Micro-Sized Ferrite and Austenite Grains on the Pitting Corrosion Behavior of Lean Duplex Stainless Steel 2101

Hu, Yadi ; Li, Yuping ; He, Yan ; Wang, Jian ; Liu, Xinglong ; Zhang, Yong ; Han, Peide

Metals, 2017, Vol.7(5), p.168 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20754701 ; DOI: 10.3390/met7050168

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhang, Yong
  2. Zhang, Y.
  3. Yong Zhang
  4. Yang, X
  5. Xiao Yang

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...