skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1971đến1985 xóa Chủ đề: Mothers xóa Nhan đề tạp chí: Merrill-Palmer Quarterly xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Parental Speech to Young Children: A Longitudinal Analysis

Kavanaugh, Robert D. ; Jirkovsky, Ann M.

Merrill-Palmer Quarterly, 1 April 1982, Vol.28(2), pp.297-311 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0272930X ; E-ISSN: 15350266

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Limitations Imposed by Parents on Children's Altruism

Peterson, Lizette ; Reaven, Noah ; Homer, Andrew L.

Merrill-Palmer Quarterly, 1 July 1984, Vol.30(3), pp.269-286 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0272930X ; E-ISSN: 15350266

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cognitive Content of Parents' Speech to Preschoolers

Masur, Elise Frank

Merrill-Palmer Quarterly, 1 October 1982, Vol.28(4), pp.471-484 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0272930X ; E-ISSN: 15350266

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...