skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Chủ đề: International Relations xóa Chủ đề: Latin America xóa Năm xuất bản: 2014đến2016 xóa Nhan đề tạp chí: Meridiano 47 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Paradiplomacia, A Cooperac?o Descentralizada E A Integrac?o Fronteirica No Mercosul

de Azevedo Banzatto, Arthur ; de Almeida Prado, Henrique

Meridiano 47, Jan/Feb 2014, Vol.15(141), pp.25-35 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 15181219

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The United States And Cuba: An Intermestics Agenda

Pecequilo, Cristina ; Forner, Clarissa

Meridiano 47, Jan/Feb 2015, Vol.16(147), pp.34-40 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 15181219

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A "cultural diplomatic machine" of the French Fourth Republic in Brazil (1946-1958)/A "maquina diplomatica cultural" da Quarta Republica Francesa no Brasil (1946-1958).(Ensayo)

Suppo, Hugo Rogelio

Meridiano 47, 2016, Vol.17 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1518-1219 ; DOI: 10.20889/M47e17004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...