skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Portuguese xóa Tác giả/ người sáng tác: Lopes, Murilo Baena xóa Nhan đề tạp chí: Medline xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of Surface Treatments and Adhesive Systems on Lithium Disilicate Microshear Bond Strength

Garboza, Celso Sebastião ; Berger, Sandrine Bittencourt ; Guiraldo, Ricardo Danil ; Fugolin, Ana Paula Piovezan ; Gonini-Júnior, Alcides ; Moura, Sandra Kiss ; Lopes, Murilo Baena

Brazilian dental journal, 2016, Vol.27(4), pp.458-62 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1806-4760 ; PMID: 27652711 Version:1 ; DOI: 10.1590/0103-6440201600624

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. MEDLINE/PubMed (NLM)  (1)
  2. SciELO  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...