skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Lippincott Williams & Wilkins Journals (Wolters Kluwer Health) xóa Năm xuất bản: 1960đến1974 xóa Nhan đề tạp chí: Medicine xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thyroid disease. A study in Hiroshima, Japan

Hollingsworth, Dorothy R ; Hamilton, Howard B ; Tamagaki, Hideya ; Beebe, Gilbert W; Atomic Bomb Casualty Commission, Hiroshima-Nagasaki (Corporate Author)

Medicine, 01 January 1963, Vol.42(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-7974 ; E-ISSN: 1536-5964 ; DOI: 10.1097/00005792-196301000-00003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Tamagaki, Hideya
  2. Tamagaki, H.
  3. Beebe, W., Gilbert
  4. Tamagaki, W., Hideya
  5. Hamilton, H.B.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...