skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Medicine xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clinical, demographic, and immunohistologic features of vancomycin-induced linear IgA bullous disease of the skin. Report of 2 cases and review of the literature

Nousari, H C ; Kimyai-Asadi, A ; Caeiro, J P ; Anhalt, G J

Medicine, January 1999, Vol.78(1), pp.1-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-7974 ; PMID: 9990350 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kimyai-Asadi, P., Arash
  2. Kimyai-Asadi, A.
  3. Kimyai - Asadi, Arash
  4. Caeiro, J., Juan
  5. Anhalt, G.J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...