skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Medicine xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A demonstration area for type 2 diabetes prevention in Barranquilla and Juan Mina (Colombia)
Baseline characteristics of the study participants

Acosta, Tania ; Barengo, Noël C ; Arrieta, Astrid ; Ricaurte, Carlos ; Tuomilehto, Jaakko O; Kuwabara., Masanari (editor)

Medicine, 2018, Vol.97(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-7974 ; E-ISSN: 1536-5964 ; DOI: 10.1097/MD.0000000000009285 ; PMCID: 5943102 ; PMID: 29505512

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Barengo, NC
  2. Acosta, T
  3. Kuwabara., Masanari
  4. Tuomilehto, Jo
  5. Ricaurte, C

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...