skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa Cơ sở dữ liệu: Wiley Online Library xóa Nhan đề tạp chí: Medical Journal of Australia xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tradition, Authority and the Native American Graves Protection and Repatriation Act

Johnson, Greg

Religion, 01 October 2002, Vol.32(4), p.355-381 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-721X ; E-ISSN: 1096-1151 ; DOI: 10.1006/reli.2002.0426

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Johnson, Greg
  2. Timoshanko, Amy
  3. Johnson, G.
  4. Martin, Jane E
  5. Martin, J.E.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...