skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention – MICCAI 2009: 12th International Conference, London, UK, September 20-24, 2009, Proceedings, Part II
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention – MICCAI 2009: 12th International Conference, London, UK, September 20-24, 2009, Proceedings, Part II

García-Lorenzo, Daniel ; Lecoeur, Jérémy ; Arnold, Douglas L ; Collins, D. Louis ; Barillot, Christian;; Yang, Guang-Zhong ; Hawkes, David ; Rueckert, Daniel ; Noble, Alison ; Taylor, Chris

Series ISSN: 0302-9743 ; ISBN: 978-3-642-04270-6 ; E-ISBN: 978-3-642-04271-3 ; DOI: 10.1007/978-3-642-04271-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. SpringerLink Book Series  (1)
  2. HAL (CCSd)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Taylor, Chris
  2. Collins, D. Louis
  3. García-Lorenzo, Daniel
  4. Noble, Alison
  5. Barillot, Christian

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...