skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Chủ đề: User-Computer Interface xóa Chủ đề: Computer Simulation xóa Nhan đề tạp chí: Medical Image Analysis xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards a realistic echographic simulator

D’aulignac, D. ; Laugier, C. ; Troccaz, J. ; Vieira, S.

Medical Image Analysis, 2006, Vol.10(1), pp.71-81 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1361-8415 ; DOI: 10.1016/j.media.2005.02.001

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Removing tetrahedra from manifold tetrahedralisation: application to real-time surgical simulation

Forest, C ; Delingette, H ; Ayache, N

Medical image analysis, April 2005, Vol.9(2), pp.113-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1361-8415 ; PMID: 15721227 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Forest, C.
  2. Delingette
  3. Laugier, C.
  4. Forest
  5. Delingette, H.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...