skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Chủ đề: User-Computer Interface xóa Chủ đề: Algorithms xóa Nhan đề tạp chí: Medical Image Analysis xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Removing tetrahedra from manifold tetrahedralisation: application to real-time surgical simulation

Forest, C ; Delingette, H ; Ayache, N

Medical image analysis, April 2005, Vol.9(2), pp.113-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1361-8415 ; PMID: 15721227 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Delingette, H.
  2. Ayache, N.
  3. Forest, C.
  4. Ayache
  5. Forest

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...