skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: PMC (PubMed Central) xóa Nhan đề tạp chí: Medical History xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Methods in the History of Medicine: Streamlining Workflows to Enable Big-Data History Projects

Wright Kennedy, S ; Kuzmin, Jessica C ; Jones, Benjamin

Medical History, 2017, Vol.61(3), p.477-480 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-7273 ; E-ISSN: 2048-8343 ; DOI: 10.1017/mdh.2017.54 ; PMCID: 5471973 ; PMID: 28604310

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Jones, B.
  2. Wright Kennedy, S
  3. Kuzmin, Jessica C.
  4. Jones, Benjamin
  5. Kuzmin, Jessica

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...