skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1974đến1987 xóa Cơ sở dữ liệu: JSTOR Archival Journals xóa Nhan đề tạp chí: Medical Care xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social Security disability determinations. Knowledge and attitudes of consultative physicians

Carey, T S ; Fletcher, S W ; Fletcher, R ; Earp, J

Medical care, April 1987, Vol.25(4), pp.267-75 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-7079 ; PMID: 3695646 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The impact of echocardiographic results on treatment decisions for patients suspected of mitral valve prolapse

Retchin, S M ; Waugh, R A ; Fletcher, R H

Medical care, July 1987, Vol.25(7), pp.652-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-7079 ; PMID: 2891882 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measuring the continuity and coordination of medical care in a system involving multiple providers

Fletcher, R H ; O'Malley, M S ; Fletcher, S W ; Earp, J A ; Alexander, J P

Medical care, May 1984, Vol.22(5), pp.403-11 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-7079 ; PMID: 6717120 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The application of official policy. Prophylaxis recommendations for patients with mitral valve prolapse

Retchin, S M ; Fletcher, R H ; Buescher, P C ; Waugh, R A ; Battaglini, S W

Medical care, October 1985, Vol.23(10), pp.1156-62 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-7079 ; PMID: 4058070 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Fletcher, R.H.
  2. Fletcher, Robert H.
  3. Robert H. Fletcher
  4. Fletcher, H., Robert
  5. Retchin, Sheldon M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...