skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Mechatronics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interface model enabling decomposition method for architecture definition of mechatronic systems

Zheng, Chen ; Le Duigou, Julien ; Bricogne, Matthieu ; Dupont, Erwan ; Eynard, Benoit; Eynard, Benoit (Editor)

Mechatronics, December 2016, Vol.40, pp.194-207 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0957-4158 ; E-ISSN: 1873-4006

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interface model enabling decomposition method for architecture definition of mechatronic systems

Zheng, Chen ; Le Duigou, Julien ; Bricogne, Matthieu ; Dupont, Erwan ; Eynard, Benoît

Mechatronics, December 2016, Vol.40, pp.194-207 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0957-4158 ; E-ISSN: 1873-4006 ; DOI: 10.1016/j.mechatronics.2016.10.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...