skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Mechanics of Materials xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neck retardation and enhanced energy absorption in metal–elastomer bilayers

Xue, Zhenyu ; Hutchinson, John W

Mechanics of Materials, 2007, Vol.39(5), pp.473-487 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-6636 ; E-ISSN: 1872-7743 ; DOI: 10.1016/j.mechmat.2006.08.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Performance of sandwich plates with truss cores

Wicks, Nathan ; Hutchinson, John W

Mechanics of Materials, 2004, Vol.36(8), pp.739-751 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-6636 ; E-ISSN: 1872-7743 ; DOI: 10.1016/j.mechmat.2003.05.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On toughening by microcracks

Shum, David K.M ; Hutchinson, John W

Mechanics of Materials, 1990, Vol.9(2), pp.83-91 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-6636 ; E-ISSN: 1872-7743 ; DOI: 10.1016/0167-6636(90)90032-B

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Models of fiber debonding and pullout in brittle composites with friction

Hutchinson, John W ; Jensen, Henrik M

Mechanics of Materials, 1990, Vol.9(2), pp.139-163 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-6636 ; E-ISSN: 1872-7743 ; DOI: 10.1016/0167-6636(90)90037-G

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Delamination of multilayer thermal barrier coatings

Choi, Sung Ryul ; Hutchinson, John W ; Evans, A.G

Mechanics of Materials, 1999, Vol.31(7), pp.431-447 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-6636 ; E-ISSN: 1872-7743 ; DOI: 10.1016/S0167-6636(99)00016-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crack velocity dependent toughness in rate dependent materials

Landis, Chad M ; Pardoen, Thomas ; Hutchinson, John W

Mechanics of Materials, 2000, Vol.32(11), pp.663-678 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-6636 ; E-ISSN: 1872-7743 ; DOI: 10.1016/S0167-6636(00)00031-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hutchinson, J.W.
  2. Hutchinson, John W
  3. Hutchinson, John
  4. Hutchinson, JW
  5. Pardoen, T

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...