skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Chủ đề: Humans xóa Nhan đề tạp chí: Mbio xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Gene Expression in Leishmania Is Regulated Predominantly by Gene Dosage
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gene Expression in Leishmania Is Regulated Predominantly by Gene Dosage

Iantorno, Stefano A. ; Durrant, Caroline ; Khan, Asis ; Sanders, Mandy J. ; Beverley, Stephen M. ; Warren, Wesley C. ; Berriman, Matthew ; Sacks, David L. ; Cotton, James A. ; Grigg, Michael E.; Weiss, Louis M.

mBio, 11/08/2017, Vol.8(5) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2150-7511 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1128/mBio.01393-17

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Durrant, Caroline
  2. Iantorno, Stefano A
  3. Sacks, David L
  4. Grigg, Michael E.
  5. Beverley, Stephen M

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...