skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Nhan đề tạp chí: Mbio xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gene Expression in Is Regulated Predominantly by Gene Dosage

Iantorno, Stefano A ; Durrant, Caroline ; Khan, Asis ; Sanders, Mandy J ; Beverley, Stephen M ; Warren, Wesley C ; Berriman, Matthew ; Sacks, David L ; Cotton, James A ; Grigg, Michael E

mBio, 12 September 2017, Vol.8(5) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2150-7511 ; PMID: 28900023 Version:1 ; DOI: 10.1128/mBio.01393-17

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stage-Specific Transcriptome and Proteome Analyses of the Filarial Parasite Onchocerca volvulus and Its Wolbachia Endosymbiont

Bennuru, Sasisekhar ; Cotton, James A ; Ribeiro, Jose M C ; Grote, Alexandra ; Harsha, Bhavana ; Holroyd, Nancy ; Mhashilkar, Amruta ; Molina, Douglas M ; Randall, Arlo Z ; Shandling, Adam D ; Unnasch, Thomas R ; Ghedin, Elodie ; Berriman, Matthew ; Lustigman, Sara ; Nutman, Thomas B

mBio, 23 November 2016, Vol.7(6) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2150-7511 ; PMID: 27881553 Version:1 ; DOI: 10.1128/mBio.02028-16

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Berriman, Matthew
  2. Cotton, James A
  3. Molina, Douglas M
  4. Durrant, Caroline
  5. Lustigman, Sara

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...