skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1974đến1987 xóa Cơ sở dữ liệu: JSTOR Archival Journals xóa Nhan đề tạp chí: Mathematics of Computation xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
A stable algorithm for updating triangular factors under a rank one change
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A stable algorithm for updating triangular factors under a rank one change

Fletcher, R. ; Matthews, S. P. J.

Mathematics of Computation, 13/01/1985, Vol.45(172), pp.471-471 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-5718 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1090/S0025-5718-1985-0804936-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
On the Modification of LDL T Factorizations
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the Modification of LDL T Factorizations

Fletcher, R. ; Powell, M. J. D.

Mathematics of Computation, 10/1974, Vol.28(128), p.1067 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00255718 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2005366

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...