skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1974đến1987 xóa Nhan đề tạp chí: Mathematics of Computation xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Stable Algorithm for Updating Triangular Factors Under a Rank One Change

Fletcher, R. ; Matthews, S. P. J.

Mathematics of Computation, 1 October 1985, Vol.45(172), pp.471-485 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00255718 ; E-ISSN: 10886842 ; DOI: 10.2307/2008137

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
On the modification of ${\rm LDL}\sp{T}$ factorizations
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the modification of ${\rm LDL}\sp{T}$ factorizations

Fletcher, R. ; Powell, M. J. D.

Mathematics of Computation, 13/01/1974, Vol.28(128), pp.1067-1067 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-5718 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1090/S0025-5718-1974-0359297-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the Modification of $LDL^T$ Factorizations

Fletcher, R. ; Powell, M. J. D.

Mathematics of Computation, 1 October 1974, Vol.28(128), pp.1067-1087 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00255718 ; E-ISSN: 10886842 ; DOI: 10.2307/2005366

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...