skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Mathematics and Computers in Simulation xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PDM system implementation based on UML

Eynard, Benoît ; Gallet, Thomas ; Roucoules, Lionel ; Ducellier, Guillaume

Mathematics and Computers in Simulation, 2006, Vol.70(5), pp.330-342 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-4754 ; E-ISSN: 1872-7166 ; DOI: 10.1016/j.matcom.2005.11.012

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

 1. HAL (CCSd)  (1)
 2. OneFile (GALE)  (1)
 3. ScienceDirect (Elsevier B.V.)  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Eynard, Benoît
 2. Eynard, Benoa[r]t
 3. Eynard, Benoit
 4. Gallet, Thomas
 5. Ducellier, G.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...