skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Yong xóa Cơ sở dữ liệu: Publicly Available Content Database xóa Nhan đề tạp chí: Mathematical Problems in Engineering xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Consistent Relationship between the Stress and Plastic Strain Components and Its Application in Deep Drawing Process

Zhang, Yong ; Zhang, Qing ; Qin, Xianrong ; Sun, Yuantao ; Zhang, Yong ; Zhang, Qing ; Qin, Xianrong ; Sun, Yuantao

Mathematical Problems in Engineering, 2017, Vol.2017 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1024123X ; E-ISSN: 15635147 ; DOI: 10.1155/2017/4278082

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Directory of Open Access Journals (DOAJ)  (1)
  2. Hindawi Journals  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Naceur, Hakim
  2. Yong Zhang
  3. Sun, Yt
  4. Qing Zhang
  5. Zhang, Y

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...