skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Simple and inexpensive electrodeposited silver/polyaniline composite counter electrodes for dye-sensitized solar cells

Ghani, Sheeba ; Sharif, Rehana ; Shahzadi, Shamaila ; Zafar, N. ; Anwar, A.W. ; Ashraf, Ayesha ; Zaidi, Azhar A. ; Kamboh, Afzal H. ; Bashir, Saima

Journal of Materials Science, Feb 1, 2015, Vol.50(3), p.1469(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-014-8708-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ghani, Sheeba
  2. Ashraf, Ayesha
  3. Anwar, A W
  4. Shahzadi, Shamaila
  5. Bashir, S.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...